Wyjaśnienie zasad przetwarzania danych osobowych

Z dniem 25 maja 2018 r. zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych nazywane również „RODO”).

Poniżej przekazujemy ogólne wyjaśnienia dotyczące zasad przetwarzania Państwa danych osobowych.

 

Administrator danych

Administrator to podmiot, który ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. W niektórych przypadkach to przepisy prawa wskazują kto jest administratorem przetwarzanych danych.

Kto jest administratorem Państwa danych?

 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu z siedzibą w Sosnowcu przy ul. 3 Maja 33.
 • Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Sosnowcu z siedzibą w Sosnowcu przy ul. 3 Maja 33 – jeżeli składali Państwo wniosek do PZON.
 • W niektórych przypadkach administratorem Państwa danych są podmioty, które powierzyły przetwarzanie danych osobowych Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Sosnowcu, na przykład w związku z realizowaniem projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Niżej zamieszczone informacje dotyczą przypadków, gdy administratorem Państwa danych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu lub Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie przepisów prawa. Szczegółowe informacje o podstawie przetwarzania danych w związku z ubieganiem się o konkretne świadczenie uzyskają Państwo w naszej siedzibie.

Przechowujemy Państwa dane przez czas niezbędny do realizacji celu przetwarzania, nie dłużej niż jest to określone kategorią archiwalną dokumentów, która jest ustalana przez Archiwum Państwowe na podstawie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym.

Państwa dane będą ujawniane innym podmiotom w następujących przypadkach:

 • jeżeli obowiązek ich ujawnienia wynika z przepisów prawa,
 • jeżeli wyrazicie Państwo zgodę na udostępnienie danych,
 • jeżeli administrator danych powierzy przetwarzanie danych osobowych podmiotom realizującym usługi (mogą to być na przykład: podmioty świadczące specjalistyczne usługi dla klientów MOPS, podmioty niszczące dokumenty i nośniki informatyczne, podmioty administrujące systemami informatycznymi itp.),
 • jeżeli administrator współpracuje z podmiotami wspierającymi jego działalność (mogą to być na przykład: kancelarie prawne, Poczta Polska itp.).

W przypadku powierzenia przetwarzania danych podmiot przetwarzający może przetwarzać dane jedynie na polecenie administratora i w zakresie określonym w umowie. Przed zawarciem umowy sprawdzamy czy podmiot przetwarzający daje gwarancje ochrony Państwa interesów.

Prawa osób, których dane przetwarzamy

Mają Państwo prawo dostępu do danych przetwarzanych przez MOPS i PZON oraz prawo do ich poprawiania lub uzupełnienia danych.

Z prawa do ograniczenia przetwarzania mogą Państwo skorzystać:

 • jeżeli kwestionują Państwo prawidłowość danych – administrator ograniczy przetwarzanie na okres, który pozwoli mu na sprawdzenie prawidłowości danych,
 • jeżeli przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale sprzeciwiacie się Państwo usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
 • jeżeli administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Państwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, w tym przypadku zobowiązani jesteście Państwo do wykazania takiej potrzeby.

Jeżeli przetwarzanie zostanie ograniczone administrator danych nie będzie wykonywał na danych żadnych operacji i ograniczy się jedynie do przechowywania tych danych.

Z prawa do ograniczenia przetwarzania nie będą Państwo mogli skorzystać, jeżeli z innych przepisów wynika jego ograniczenie.

Prawo do usunięcia danych przysługuje Państwu w następujących przypadkach:

 • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
 • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
 • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator.

We wszystkich wymienionych powyżej przypadkach, zarówno MOPS jak i PZON powinien usunąć Państwa dane również, jeżeli nie złożą Państwo żądania skorzystania z tego prawa.

Aby skorzystać z prawa do poprawiania lub uzupełnienia danych mogą Państwo zwrócić się do pracownika, który prowadzi Państwa sprawę.

Aby skorzystać z pozostałych praw mogą Państwo złożyć wniosek w formie pisemnej, w tym w formie elektronicznej za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP udostępnionej przez MOPS. W każdym wypadku mogą Państwo złożyć wniosek drogą pocztową.

Jeżeli złożą Państwo wniosek za pośrednictwem poczty elektronicznej, zobowiązani będziemy do potwierdzenia Państwa tożsamości. W tym celu zostaniecie Państwo poproszeni o osobistą wizytę lub złożenie wniosku drogą pocztową lub przez elektroniczną skrzynkę podawczą.

Dodatkowe informacje

Jeżeli uznacie Państwo te informacje za niewystarczające, możecie zwrócić się do inspektora ochrony danych, który udzieli Państwu dodatkowych informacji.

Inspektorem ochrony danych, wyznaczonym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, jest Janina Serafin.

Z inspektorem ochrony danych można skontaktować się:

 • osobiście w siedzibie MOPS przy ul, 3 Maja 33, II piętro, pokój nr 312,
 • telefonicznie: 32 2962212,
 • pisemnie, kierując pisma na adres administratora, którego sprawa dotyczy,
 • kierując pisma na elektroniczną skrzynkę podawczą /MOPSSosnowiec/SkrytkaESP.

Prawo do złożenia skargi

Przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który jest organem nadzorczym w zakresie ochrony danych osobowych.

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wyjaśnienie zasad przetwarzania danych osobowych
Podmiot udostępniający informację:Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w SOSNOWCU
Informację opublikował:Janina Serafin
Data publikacji:30.05.2018 14:01
Wytworzył lub odpowiada za treść:Janina Serafin
Informację aktualizował:Janina Serafin
Data aktualizacji:11.06.2019 12:06