Zespół Pracy Socjalnej (ZPS)

Kierownik: Iwona Rup-Staroń
ul. 3 Maja 33
41-200 Sosnowiec
pokój 221
tel. (32) 296-22-21
email: zps@mopssosnowiec.pl

Informacja: Anna Woźniak
pokój 221
tel. (32) 296-22-21


Pracownicy Socjalni
ul. Zamkowa 8a
Koordynator pracy zespołu: Główny specjalista Sylwia Mańka-Fuks
email: sps@mopssosnowiec.pl

tel. 887-997-611

Zadania Zespołu Pracy Socjalnej i Pracowników Socjalnych:

 • prowadzenie pracy socjalnej z osobą i/lub rodziną,
 • udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej,
 • pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy,
 • współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania trudności w prawidłowym funkcjonowaniu osób i rodzin, w szczególności łagodzenie skutków ubóstwa,
 • współdziałanie z grupami i społecznościami lokalnymi, mające na celu rozwijanie w nich zdolności do samodzielnego rozwiązywania własnych problemów, w szczególności poprzez pracę socjalną ze społecznością lokalną (organizowanie społeczności lokalnej),
 • organizowanie różnorodnych form pomocy, w szczególności z wykorzystaniem projektów socjalnych, odpowiadających zmieniającym się potrzebom społecznym,
 • kierowanie do ośrodka interwencji kryzysowej,
 • przygotowywanie wniosków o umieszczenie w domach pomocy społecznej bez zgody oraz wniosków o leczenie psychiatryczne bez zgody,
 • przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych i opiniowanie na ich podstawie wniosków w sprawie skierowania do uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez centra integracji społecznej,
 • przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych w sytuacji powzięcia informacji o rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
 • wnioskowanie o przydzielenie rodzinie asystenta rodziny,
 • prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem lub przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej,

 • przygotowywanie pism do sądu o wgląd w sytuację rodziny,

 • składanie sądowi opiekuńczemu, sprawozdań dotyczących sytuacji rodziny i udzielonej pomocy, zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zespół Pracy Socjlanej
Podmiot udostępniający informację:Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w SOSNOWCU
Informację opublikował:Anna Woźniak
Data publikacji:14.01.2019 09:22
Wytworzył lub odpowiada za treść:Iwona Rup-Staroń
Informację aktualizował:Anna Woźniak
Data aktualizacji:06.03.2020 10:40