Wyjaśnienie zasad przetwarzania danych osobowych, osób których dane do kontaktu zostały podane w zawartych z MOPS umowach

 

Z dniem 25 maja 2018 r. zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych nazywane również „RODO”).

Poniżej przekazujemy ogólne wyjaśnienia dotyczące zasad przetwarzania Państwa danych osobowych.

 

Administrator danych

Administratorem Państwa danych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu z siedzibą w Sosnowcu przy ul. 3 Maja 33.

Z Administratorem można skontaktować się:

 • telefonicznie: 32 2962201,
 • pisemnie, kierując pisma na adres 41-200 Sosnowiec, ul. 3 Maja 33,
 • kierując pisma na elektroniczną skrzynkę podawczą /MOPSSosnowiec/SkrytkaESP.

 

Przetwarzamy Państwa służbowe dane osobowe, w tym imię, nazwisko, nr telefonu lub adres poczty elektronicznej, w celu prawidłowej realizacji umowy, w której jesteście Państwo osobami wyznaczonymi do kontaktu. Państwa dane pozyskaliśmy od Państwa pracodawcy/zleceniodawcy, który udostępnił nam Państwa dane do kontaktu w związku z zawartą z Ośrodkiem umową.

 

Przechowujemy Państwa dane przez czas niezbędny do realizacji celu przetwarzania, nie dłużej niż jest to określone kategorią archiwalną dokumentów, która jest ustalana przez Archiwum Państwowe na podstawie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym.

Państwa dane będą ujawniane innym podmiotom w następujących przypadkach:

 • jeżeli obowiązek ich ujawnienia wynika z przepisów prawa,
 • jeżeli administrator danych powierzy przetwarzanie danych osobowych podmiotom realizującym usługi (mogą to być na przykład podmioty niszczące dokumenty i nośniki informatyczne),
 • jeżeli administrator współpracuje z podmiotami wspierającymi jego działalność (mogą to być na przykład: kancelarie prawne, Poczta Polska itp.).

W przypadku powierzenia przetwarzania danych podmiot przetwarzający może przetwarzać dane jedynie na polecenie administratora i w zakresie określonym w umowie. Przed zawarciem umowy sprawdzamy czy podmiot przetwarzający daje gwarancje ochrony Państwa interesów.

 

Prawa osób, których dane przetwarzamy

Mają Państwo prawo dostępu do danych przetwarzanych przez MOPS oraz prawo do ich poprawiania lub uzupełnienia danych.

Z prawa do ograniczenia przetwarzania mogą Państwo skorzystać jeżeli kwestionują Państwo prawidłowość danych – administrator ograniczy przetwarzanie na okres, który pozwoli mu na sprawdzenie prawidłowości danych. Jeżeli przetwarzanie zostanie ograniczone administrator danych nie będzie wykonywał na danych żadnych operacji i ograniczy się jedynie do przechowywania tych danych. Z prawa do ograniczenia przetwarzania nie będą Państwo mogli skorzystać, jeżeli z innych przepisów wynika jego ograniczenie.

Prawo do usunięcia danych przysługuje Państwu w następujących przypadkach:

 • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
 • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
 • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator.

We wszystkich wymienionych powyżej przypadkach MOPS powinien usunąć Państwa dane również, jeżeli nie złożą Państwo żądania skorzystania z tego prawa.

Aby skorzystać z przysługujących praw mogą Państwo złożyć wniosek w formie pisemnej, w tym w formie elektronicznej za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP udostępnionej przez MOPS. W każdym wypadku mogą Państwo złożyć wniosek drogą pocztową.

Jeżeli złożą Państwo wniosek za pośrednictwem poczty elektronicznej, zobowiązani będziemy do potwierdzenia Państwa tożsamości. W tym celu zostaniecie Państwo poproszeni o osobistą wizytę lub złożenie wniosku drogą pocztową lub przez elektroniczną skrzynkę podawczą.

 

Dodatkowe informacje

Jeżeli uznacie Państwo te informacje za niewystarczające, możecie zwrócić się do inspektora ochrony danych, który udzieli Państwu dodatkowych informacji.

Inspektorem ochrony danych, wyznaczonym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej jest Janina Serafin.

Z inspektorem ochrony danych można skontaktować się:

 • osobiście w siedzibie MOPS przy ul, 3 Maja 33, II piętro, pokój nr 312,
 • telefonicznie: 32 2962212,
 • pisemnie, kierując pisma na adres administratora,
 • kierując pisma na elektroniczną skrzynkę podawczą /MOPSSosnowiec/SkrytkaESP.

 

Prawo do złożenia skargi

Przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, który jest organem nadzorczym w zakresie ochrony danych osobowych.

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Infomacja dla osób wskazanych do kontaktu w zawieranych umowach
Podmiot udostępniający informację:Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w SOSNOWCU
Informację opublikował:Janina Serafin
Data publikacji:11.06.2019 12:07
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Janina Serafin
Data aktualizacji:11.06.2019 12:07