INFORMACJA W SPRAWIE ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

OD 01.07.2020r. PRZYJMUJEMY WYŁĄCZNIE WNIOSKI ELEKTRONICZNE, WNIOSKI PAPIEROWE PRZYJMOWANE BĘDĄ OD 01.08.2020r.

ZACHĘCAMY DO SKŁADANIA WNIOSKÓW ELEKTRONICZNYCH!

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informujemy, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Sosnowcu przy ul. 3 Maja 33;

 2. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sosnowcu wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych:

 • w siedzibie MOPS w Sosnowcu przy ul. 3 Maja 33,

 • kierując pisma na adres administratora,

 • kierując pisma na elektroniczną skrzynkę podawczą /MOPSSosnowiec/SkrytkaESP,

 • kierując zapytania związane z ochroną danych osobowych na adres poczty elektronicznej: iod@mopssosnowiec.pl;

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań wynikających z ustawy 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a także gdy przetwarzanie będzie niezbędne do wypełnienia obowiązków przez administratora w dziedzinie zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej (art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane:

 • podmiotom i organom uprawnionym na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,

 • podmiotom wspierającym bieżącą działalność Ośrodka,

 • podmiotom, z którymi zawarte zostały umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w tym podmiotom, z którymi MOPS zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy przetwarzaniu danych;

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat;

 2. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych na okres weryfikacji poprawności danych oraz prawo do usunięcia danych po zakończeniu okresu ich przetwarzania;

 3. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy o ochronie danych osobowych;

 4. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku;

 5. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również w formie profilowania oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

* poniżej informacja do pobrania jako załącznik

 

Z A S I Ł E K    R O D Z I N N Y

 

Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje:
    1.    rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka;
    2.    opiekunowi faktycznemu dziecka;
   3.    osobie uczącej się – oznacza to osobę pełnoletnią uczącą się, niepozostającą na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony

Zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeżeli:

1. dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim;

2. dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;

3. osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej utrzymanie;

4. pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko;

5. osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka, chyba że:

 • rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje,
 • ojciec dziecka jest nieznany,
 • powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone
 • sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka
 • członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej

Do jakiego wieku przysługuje zasiłek rodzinny?
Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko:

    1.    18 roku życia lub
    2.    do ukończenia 21 roku życia jeżeli uczy się w szkole (nie szkole wyższej)
   3.    do 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności lub jeżeli jest osobą uczącą się w myśl ustawy

Jakie dochody uprawniają do zasiłku rodzinnego?

Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód netto rodziny z roku poprzedzającego okres zasiłkowy, w przeliczeniu na osobę, nie przekracza kwoty 674 zł, a w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne (orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności), jeżeli dochód rodziny nie przekracza 764 zł na osobę. W przypadku zmiany sytuacji materialnej rodziny uwzględnia się dochód utracony/uzyskany rodziny (tylko w przypadkach określonych w ustawie).

W przypadku gdy dochód rodziny lub dochód osoby uczącej się przekracza kwotę uprawniającą daną rodzinę lub osobę uczącą się do zasiłku rodzinnego świadczenia przysługują w kwocie pomniejszonej zgodnie z zasadą "złotówka za złotówkę"


W przypadku, gdy rodzina lub osoba ucząca się utrzymuje się z gospodarstwa rolnego, przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym.

Wysokość zasiłku rodzinnego od 01.11.2016 wynosi:

    - 95 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia
    - 124 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia
   - 135 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia (jeśli jest uprawnione do zasiłku rodzinnego powyżej 18 roku życia)

Prawo do zasiłku rodzinnego ustala się w przedziałach czasowych - tzw. okresach zasiłkowych trwających od listopada do konca października następnego roku.

DODATKI DO ZASIŁKU RODZINNEGO

 DODATEK Z TYTUŁU URODZENIA DZIECKA

Świadczenie przysługuje osobie uprawnionej do zasiłku rodzinnego, jednorazowo w wysokości 1000 zł na każde urodzone dziecko.Podstawą ustalenia prawa do dodatku jest łzożenie prawidłowo wypełnionego wniosku o zasiłek rodzinny z zaznaczeniem tego dodatku.

UWAGA

Dodatek przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu, pozostawanie matki dziecka pod opieką medyczną może być potwierdzone zarówno zaświadczeniem lekarskim, jak i zaświadczeniem wystawionym przez położną (obowiązuje druk zgodny z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką (druk do pobrania w załącznikach).Obowiązku przedstawienia w/w zaświadczenia nie stosuje się do osób będących prawnymi lub faktycznymi opiekunami dziecka, a także do osób, które przysposobiły dziecko.

 

DODATEK Z TYTYŁU OPIEKI NAD DZIECKIEM W OKRESIE KORZYSTANIA Z URLOPU WYCHOWAWCZEGO 

Świadczenie przysługuje osobie uprawnionej do zasiłku rodzinnego, pozostającej na urlopie wychowawczym udzielonym przez pracodawcę. Świadczenie wynosi 400zł mieisęcznie. Podstawą ustalenia prawa do dodatku jest łzożenie prawidłowo wypełnionego wniosku o zasiłek rodzinny z zaznaczeniem tego dodatku.

DODATEK Z TYTUŁU WYCHOWYWANIA DZIECKA W RODZINIE WIELODZIETNEJ 

Świadczenie przysługuje osobie uprawnionej do zasiłku rodzinnego, na trzecie i kolejne dziecko w rodzinie uprawnione do zasiłku rodzinnego. Świadczenie przysługuje w kwocie 95zł miesięcznie. Podstawą ustalenia prawa do dodatku jest złożenie prawidłowo wypełnionego wniosku o zasiłek rodzinny z zaznaczeniem tego dodatku.

DODATEK Z TYTUŁU KSZTAŁCENIA I REHABILITACJI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO

Świadczenie przysługuje osobie uprawnionej do zasiłku rodzinnego, na dziecko legitymujące się oreczeniem o niepełnosprawności (dziecko do 16 roku życia) lub orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności (powyżej 16 roku życia). Świadczenie przysługuje miesięcznie w wysokości 90 zł dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia lub 110 zł na dziecko starsze. Podstawą ustalenia prawa do dodatku jest łzożenie prawidłowo wypełnionego wniosku o zasiłek rodzinny z zaznaczeniem tego dodatku.

DODATEK Z TYTUŁU ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO

Świadczenie przysługuje osobie uprawnionej do zasiłku rodzinnego, jednorazowo w wysokości 100 zł na dziecko. Dodatek przysługuje raz w roku, w związku z rozpoczęciem roku szkolnego albo rocznego
przygotowania przedszkolnego. Podstawą ustalenia prawa do dodatku jest łzożenie prawidłowo wypełnionego wniosku o zasiłek rodzinny z zaznaczeniem tego dodatku. Wniosek o wypłatę dodatku składa się do dnia zakończenia okresu zasiłkowego, w którym rozpoczęto rok szkolny albo roczne przygotowanie przedszkolne.

DODATEK Z TYTUŁU PODJĘCIA PRZEZ DZIECKO NAUKI W SZKOLE POZA MIEJSCEM ZAMIESZKANIA

Świadczenie przysługuje osobie uprawnionej do zasiłku rodzinnego, prawo do dodatku ustala się na okres od listopada do czerwca oraz od wrzesnia do października. Dodatek przysługuje na pokrycie kosztów związanych z:

zamieszkaniem dziecka w internacie, bursie, stancji przez dziecko uczące się w szkole ponadgimnazjalnej lub szkole artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny 
i obowiązek nauki, a także szkole podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności – w wysokości 113 zł miesięcznie na dziecko

lub dojazdem dziecka do szkoły znajdującej się w innym mieście, jeżeli uczy się w szkole ponadgimnazjalnej, a także szkole artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej - w wysokości 69zł miesięcznie na  dziecko.

Podstawą ustalenia prawa do dodatku jest łzożenie prawidłowo wypełnionego wniosku o zasiłek rodzinny z zaznaczeniem tego dodatku.
 


DODATEK Z TYTUŁU SAMOTNEGO WYCHOWYWANIA DZIECKA 

Świadczenie przysługuje samotnie wychowującym dziecko matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, uprawnionym do zasiłku rodzinnego jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka, ponieważ: 

 • drugi z rodziców dziecka nie żyje;
 • ojciec dziecka jest nieznany.
 • powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego
  z rodziców zostało oddalone

Dodatek przysługuje również „osobie uczącej się”, jeżeli oboje rodzice osoby uczącej się nie żyją. Dodatek przysługuje w wysokości 193,00 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 386,00 zł na wszystkie dzieci. W przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności kwotę dodatku zwiększa się o 80,00 zł na dziecko, nie więcej jednak niż o 160,00 zł na wszystkie dzieci. Podstawą ustalenia prawa do dodatku jest łzożenie prawidłowo wypełnionego wniosku o zasiłek rodzinny z zaznaczeniem tego dodatku.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 stycznia 2013r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych.

UWAGA! Aktualne wzory wniosków obowiązujące w 2018 roku dostępne na stronie https://www.gov.pl/web/rodzina/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego
Podmiot udostępniający informację:Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w SOSNOWCU
Informację opublikował:Łukasz Kwiecień
Data publikacji:02.07.2015 10:19
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Marek Knap
Data aktualizacji:19.04.2021 17:41