Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informujemy, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Sosnowcu przy ul. 3 Maja 33;

 2. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sosnowcu wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych:

 • w siedzibie MOPS w Sosnowcu przy ul. 3 Maja 33,

 • kierując pisma na adres administratora,

 • kierując pisma na elektroniczną skrzynkę podawczą /MOPSSosnowiec/SkrytkaESP,

 • kierując zapytania związane z ochroną danych osobowych na adres poczty elektronicznej: iod@mopssosnowiec.pl;

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań wynikających z ustawy 28 listopada 2003r.
  o świadczeniach rodzinnych, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a także gdy przetwarzanie będzie niezbędne do wypełnienia obowiązków przez administratora w dziedzinie zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej (art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane:

 • podmiotom i organom uprawnionym na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,

 • podmiotom wspierającym bieżącą działalność Ośrodka,

 • podmiotom, z którymi zawarte zostały umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w tym podmiotom, z którymi MOPS zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy przetwarzaniu danych;

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat;

 2. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych na okres weryfikacji poprawności danych oraz prawo do usunięcia danych po zakończeniu okresu ich przetwarzania;

 3. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy o ochronie danych osobowych;

 4. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych, uchwały nr 127/VIII/2011 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia więcej niż dwoje dzieci podczas jednego porodu oraz uchwały nr 677/XXXVIII/2013 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr 127/VIII/2011 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia więcej niż dwoje dzieci podczas jednego porodu, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku;

 5. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również w formie profilowania oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

* poniżej informacja do pobrania jako załacznik!

 

W przypadku urodzenia więcej niż dwójki dzieci podczas jednego porodu przysługuje zapomoga na każde żywo urodzone dziecko. Zgodnie z Uchwałą Nr 677/XXXVIII/2013Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 23 maja 2013 wysokość zapomogi wynosi 5000zł na każde dziecko. Zapomoga przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka bez względu na dochód, jeżeli zamieszkują na Terenia Miasta Sosnowca co najmniej rok przed urodzeniem dzieci. Przyznanie zapomogi poprzedzone jest wizytą pracownika socjalnego w środowisku osoby uprawnionej. Wniosek o przyznanie zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy od urodzenia się dzieci.

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia więcej niżdwoje dzieci podczas jednego porodu - tzw. gminne becikowe
Podmiot udostępniający informację:Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w SOSNOWCU
Informację opublikował:Łukasz Kwiecień
Data publikacji:02.07.2015 15:06
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Marek Knap
Data aktualizacji:19.04.2021 17:43