Informacja dla kontrahentów MOPS

­

Wyjaśnienie zasad przetwarzania danych osobowych, osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, w związku z udziałem w postępowaniach o zamówienie publiczne lub w związku z zawarciem umowy o współpracy

Z dniem 25 maja 2018 r. zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych nazywane również „RODO”).

Poniżej przekazujemy ogólne wyjaśnienia dotyczące zasad przetwarzania Państwa danych osobowych.

 

Administrator danych

Administratorem Państwa danych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu z siedzibą w Sosnowcu przy ul. 3 Maja 33.

Z Administratorem można skontaktować się:

 • telefonicznie: 32 2962201,
 • pisemnie, kierując pisma na adres 41-200 Sosnowiec, ul. 3 Maja 33,
 • kierując pisma na elektroniczną skrzynkę podawczą /MOPSSosnowiec/SkrytkaESP.

Przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych lub w celu zawarcia i wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną.

Przechowujemy Państwa dane przez czas niezbędny do realizacji celu przetwarzania, nie dłużej niż jest to określone kategorią archiwalną dokumentów, która jest ustalana przez Archiwum Państwowe na podstawie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym.

Państwa dane będą ujawniane innym podmiotom w następujących przypadkach:

 • jeżeli obowiązek ich ujawnienia wynika z przepisów prawa,
 • jeżeli administrator danych powierzy przetwarzanie danych osobowych podmiotom realizującym usługi (mogą to być na przykład: podmioty niszczące dokumenty i nośniki informatyczne, podmioty administrujące systemami informatycznymi itp.),
 • jeżeli administrator współpracuje z podmiotami wspierającymi jego działalność (mogą to być na przykład: kancelarie prawne, Poczta Polska itp.).

W przypadku powierzenia przetwarzania danych podmiot przetwarzający może przetwarzać dane jedynie na polecenie administratora i w zakresie określonym w umowie. Przed zawarciem umowy sprawdzamy czy podmiot przetwarzający daje gwarancje ochrony Państwa interesów.

 

Prawa osób, których dane przetwarzamy

Mają Państwo prawo dostępu do danych przetwarzanych przez MOPS oraz prawo do ich poprawiania lub uzupełnienia danych.

Z prawa do ograniczenia przetwarzania mogą Państwo skorzystać:

 • jeżeli kwestionują Państwo prawidłowość danych – administrator ograniczy przetwarzanie na okres, który pozwoli mu na sprawdzenie prawidłowości danych,
 • jeżeli przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale sprzeciwiacie się Państwo usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
 • jeżeli administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Państwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, w tym przypadku zobowiązani jesteście Państwo do wykazania takiej potrzeby.

Jeżeli przetwarzanie zostanie ograniczone administrator danych nie będzie wykonywał na danych żadnych operacji i ograniczy się jedynie do przechowywania tych danych.

Z prawa do ograniczenia przetwarzania nie będą Państwo mogli skorzystać, jeżeli z innych przepisów wynika jego ograniczenie.

Prawo do usunięcia danych przysługuje Państwu w następujących przypadkach:

 • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
 • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
 • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator.

We wszystkich wymienionych powyżej przypadkach MOPS powinien usunąć Państwa dane również, jeżeli nie złożą Państwo żądania skorzystania z tego prawa.

Aby skorzystać z prawa do poprawiania lub uzupełnienia danych mogą Państwo zwrócić się do pracownika Zespołu Specjalistów.

Aby skorzystać z pozostałych praw mogą Państwo złożyć wniosek w formie pisemnej, w tym w formie elektronicznej za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP udostępnionej przez MOPS. W każdym wypadku mogą Państwo złożyć wniosek drogą pocztową.

Jeżeli złożą Państwo wniosek za pośrednictwem poczty elektronicznej, zobowiązani będziemy do potwierdzenia Państwa tożsamości. W tym celu zostaniecie Państwo poproszeni o osobistą wizytę lub złożenie wniosku drogą pocztową lub przez elektroniczną skrzynkę podawczą.

 

Dodatkowe informacje

Jeżeli uznacie Państwo te informacje za niewystarczające, możecie zwrócić się do inspektora ochrony danych, który udzieli Państwu dodatkowych informacji.

Inspektorem ochrony danych, wyznaczonym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej jest Janina Serafin.

Z inspektorem ochrony danych można skontaktować się:

 • osobiście w siedzibie MOPS przy ul, 3 Maja 33, II piętro, pokój nr 312,
 • telefonicznie: 32 2962212,
 • pisemnie, kierując pisma na adres administratora,
 • kierując pisma na elektroniczną skrzynkę podawczą /MOPSSosnowiec/SkrytkaESP.

 

Prawo do złożenia skargi

Przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, który jest organem nadzorczym w zakresie ochrony danych osobowych.

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Informacja dla kontrahentów MOPS
Podmiot udostępniający informację:Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w SOSNOWCU
Informację opublikował:Janina Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:29.03.2019 08:33

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
11.06.2019 12:13 Edycja dokumentu (Janina Serafin)
11.06.2019 12:07 Edycja dokumentu (Janina Serafin)
11.06.2019 11:58 Edycja dokumentu (Janina Serafin)
29.03.2019 08:33 Utworzenie dokumentu. (Janina Serafin)