Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
09.01.2019 08:36 ZS.2411.30.2018 Organizacja i przeprowadzenie superwizji dla kadry kierowniczej i pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu – uczestników projektu konkursowego „Działamy dla ludzi – przez ludzi” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna
09.01.2019 08:30 ZS.2411.29.2018 Organizacja i przeprowadzenie zajęć terapeutycznych dla dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, w ramach projektu konkursowego „Tacy sami, bez ściany miedzy nami” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1. Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym
31.12.2018 08:04 ZS.2411.31.2018 Świadczenie usług opiekuńczych
13.12.2018 14:47 ZS.2411.26.2018 Postępowanie na usługi społeczne: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym poprzez przyjmowanie, przemieszczanie i doręczanie przesyłek wychodzących z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu w 2019 r. – 2 Zadania”
13.12.2018 14:07 ZS.2411.28.2018 Przetarg nieograniczony na "Zakup i dostawę bonów dla Klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu
28.11.2018 13:39 ZS.2411.25.2018 Postępowanie na usługi społeczne Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
21.11.2018 13:50 ZS.2411.24.2018 Postępowanie na usługi społeczne: " Organizacja i przeprowadzenie szkolenia pn.: Warsztaty motywacyjno - psychologiczne dla młodzieży w wieku 18-25 lat uczącej się w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym, w tym przebywającej w pieczy zastępczej i opuszczającej pieczę zastępczą w ramach projektu konkursowego "Tacy sami, bez ściany między nami"
25.10.2018 15:16 ZS.2411.22.2018 Postępowanie na usługi społeczne "Organizacja i przeprowadzenie zajęć edukacyjnych z zakresu gospodarowania środkami finansowymi w gospodarstwie domowym w ramach Programów Aktywności Lokalnej w związku z realizacją projektu konkursowego "Tacy sami, bez ściany między nami" realizowanego w ramach RPO WSL na lata 2014-2020
24.10.2018 12:52 ZS.2411.23.2018 Postępowanie na usługi społeczne: "Świadczenie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych - 2 Zadania"
12.10.2018 10:33 ZS.2411.20.2018 Postępowanie na usługi społeczne - Organizacja i przeprowadzenie zajęć edukacyjnych o charakterze prozdrowotnym w ramach PAL w związku z realizacją projektu konkursowego Tacy sami, bez ściany między nami.

1 2 3 następna