Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
30.10.2020 09:43 Zakup wraz z dostawą, wniesieniem i montażem mebli biurowych, metalowych oraz krzeseł dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu w podziale na 3 części/zadania
29.10.2020 14:06 ZS.2411.33.2020 Organizacja i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kategorii C oraz C+E (kurs łączony) dla uczestnika projektu konkursowego ,,Tacy sami, bez ściany między nami”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa IX, Włączenie społeczne, Działanie 9.1. Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.6. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – postępowanie nr 2
28.10.2020 10:37 Zakup i dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu
28.10.2020 09:00 ZS.2410.1.276.2020 ZS.2410.1.276.2020 Wykonanie oraz dostawa apeli dotyczących "Akcji Zima"
26.10.2020 12:27 ZS.2410.1.275.2020 Zakup i dostawa ekogroszku z rozładunkiem do mieszkania chronionego MOPS przy ul. Piłsudskiego w Sosnowcu – postępowanie nr 2
19.10.2020 11:47 Przygotowanie i przeprowadzenie dwóch cykli zajęć edukacyjnych „ABC zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży” w ramach projektu konkursowego „Sosnowiec dla Rodziny” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (RPO WSL 2014-2020) Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.5. Rozwój usług społecznych
19.10.2020 11:44 Przygotowanie i przeprowadzenie dwóch cykli zajęć edukacyjnych „ABC chorób wieku dziecięcego” w łącznym wymiarze 12 godziny zegarowych” w ramach projektu konkursowego „Sosnowiec dla Rodziny” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (RPO WSL 2014-2020) Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.5. Rozwój usług społecznych
15.10.2020 10:12 ZS.2411.30.2020 Przeprowadzenie usługi treningu pracy, przez trenera pracy dla osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, uczestników projektu „Tacy sami, bez ściany między nami” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa: IX Włączenie społeczne, Działanie: 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie: 9.1.6. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
14.10.2020 13:30 ZS.2411.29.2020 Świadczenie usług opieki wytchnieniowej poprzez zapewnienie członkom rodziny lub opiekunom sprawującym bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami niepełnosprawnymi ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniami równoważnymi, możliwości skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa psychologicznego lub terapeutycznego oraz możliwości skorzystania ze wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji/rehabilitacji/dietetyki – postępowanie nr 2
14.10.2020 13:26 ZS.2411.26.2020 Usługa polegająca na przeprowadzeniu zajęć arteterapii indywidualnej dla maksymalnie 25 osób - dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi organizowanej w ramach projektu „Tacy sami, bez ściany między nami” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa: IX Włączenie społeczne, Działanie: 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna