Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
09.10.2020 10:27 ZS.2411.28.2020 Organizacja i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kategorii C oraz C+E (kurs łączony) dla uczestnika projektu konkursowego ,,Tacy sami, bez ściany między nami”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z  Europejskiego Funduszu Społecznego w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa IX, Włączenie społeczne, Działanie 9.1. Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.6. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym
08.10.2020 12:16 ZS.2410.1.264.2020 Zakup i dostawa ekogroszku z rozładunkiem do mieszkania chronionego MOPS przy ul. Piłsudskiego w Sosnowcu
07.10.2020 14:35 ZS.2411.25.2020 Organizacja i przeprowadzenie kursu „Fotografii cyfrowej” aktualizującego kwalifikacje zawodowe na rynku pracy dla uczestnika projektu „Tacy sami, bez ściany między nami” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego, Os Priorytetowa: IX. Włączenie społeczne, Działanie : 9.1. Aktywna integracja, Poddziałanie: 9.1.6. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
05.10.2020 14:37 ZS.2411.27.2020 Organizacja i przeprowadzenie dwóch cykli szkoleń warsztatowych pn. „Zaburzenia odżywiania u dzieci i młodzieży” w ramach projektu konkursowego „Sosnowiec dla Rodziny”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.5 Rozwój usług społecznych
21.09.2020 11:46 ZS.2411.24.2020 Świadczenie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych
08.09.2020 11:23 ZS.2411.23.2020 Świadczenie usług opieki wytchnieniowej poprzez zapewnienie członkom rodziny lub opiekunom sprawującym bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami niepełnosprawnymi ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniami równoważnymi, możliwości skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa psychologicznego lub terapeutycznego oraz możliwości skorzystania ze wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji/rehabilitacji/dietetyki
25.08.2020 09:35 ZS.2411.22.2020 Przygotowanie i przeprowadzenie usługi coachingu indywidualnego, w wymiarze maksymalnie 180 godzin organizowanego w ramach projektu „Tacy sami, bez ściany między nami” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa: IX. Włączenie społeczne, Działanie: 9.1. Aktywna integracja, Poddziałanie: 9.1.6. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
20.08.2020 10:32 ZS.2410.1.209.2020 Zakup i dostawa węgla kamiennego – sortyment Orzech I w ilości 160 ton
07.08.2020 09:52 „Zakup 71 urządzeń wielofunkcyjnych oraz 71 słuchawek bezprzewodowych dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej ” w ramach Projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie pandemii COVID-19” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020, w ramach Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, którego celem będzie dofinansowanie realizacji potrzeb dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej" - postępowanie nr 2
30.07.2020 15:10 „Zakupu 71 urządzeń wielofunkcyjnych oraz 71 słuchawek bezprzewodowych dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej ” w ramach Projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie pandemii COVID-19” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020, w ramach Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, którego celem będzie dofinansowanie realizacji potrzeb dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej"

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna