Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
30.07.2020 15:01 „Zakup i dostawa sprzętu komputerowego tj. 71 szt. laptopów z oprogramowaniem dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19 w ramach Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020”
27.07.2020 16:07 ZS.2411.16.2020 ZS.2411.16.2020 Organizacja i przeprowadzenie kursów zawodowych aktualizujących kwalifikacje zawodowe na rynku pracy dla osób niepełnosprawnych, uczestników projektu „Tacy sami, bez ściany między nami” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego, Os Priorytetowa: IX. Włączenie społeczne, Działanie : 9.1. Aktywna integracja, Poddziałanie: 9.1.6. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. - w podziale na 3 zadania
16.07.2020 13:05 ZS.2411.18.2020 ZS.2411.18.2020 Organizacja i przeprowadzenie dwóch cykli szkoleń warsztatowych pn. „Zaburzenia odżywiania u dzieci i młodzieży” w ramach projektu konkursowego „Sosnowiec dla Rodziny”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.5 Rozwój usług społecznych
02.07.2020 13:22 ZS.2410.1.179.2020 Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania biurowego dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu w podziale na dwa zadania: Zadanie nr 1 – zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w związku z realizacją projektu konkursowego „Tacy sami, bez ściany między nami” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Działanie: 9.1. Aktywna integracja, Poddziałanie: 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, Zadanie nr 2 – zakup i dostawa urządzeń wielofunkcyjnych
29.06.2020 14:11 ZS.2411.14.2020 Usługa polegająca na Organizacji i przeprowadzeniu zajęć terapeutycznych (dogoterapii i hipoterapii) dla dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, w ramach projektu konkursowego „Tacy sami, bez ściany miedzy nami” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1. Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – postępowanie nr 2
15.06.2020 14:37 Świadczenie usługi cateringowej dla seniorów/seniorek, uczestników projektu konkursowego ,,SOS dla Seniora” na terenie miasta Sosnowca. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – postępowanie nr 3
05.06.2020 11:45 Organizacja i przeprowadzenie szkoleń warsztatowych dla rodzin zastępczych w podziale na 3 zadania w ramach projektu konkursowego "Sosnowiec dla Rodziny", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.5 Rozwój usług społecznych
28.05.2020 10:00 ,,Świadczenie usługi cateringowej dla seniorów/seniorek, uczestników projektu konkursowego ,,SOS dla Seniora” na terenie miasta Sosnowca. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020” – postępowanie nr 2
22.05.2020 10:42 ZS.2411.6.2020 Obsługa wózka jezdniowego wraz z uprawnieniami UDT i bezpieczną wymianą i eksploatacją butli gazowej LPG aktualizującego kwalifikacje zawodowe na rynku pracy dla uczestników projektu „Aktywne Centrum – Szansa dla Nas!” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa: IX. Włączenie społeczne, Działanie: 9.1. Aktywna integracja, Poddziałanie: 9.1.1. Wzmacnianie potencjału społeczno zawodowego społeczności lokalnych - ZIT w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
21.05.2020 10:33 ZS.2411.7.2020 Usługa polegająca na Organizacji i przeprowadzeniu zajęć terapeutycznych (dogoterapii i hipoterapii) dla dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, w ramach projektu konkursowego „Tacy sami, bez ściany miedzy nami” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1. Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna