Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
20.02.2020 13:57 ,,Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć tanecznych w ramach Programów Aktywności Lokalnej w związku z realizacją projektu konkursowego „Miejski Ośrodek Rozwoju Społecznego” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (RPO WSL 2014-2020) Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 9.1.1 Wzmacnianie potencjału społeczno – zawodowego społeczności lokalnych – ZIT. Zadanie 1 – Działania lokalne”
20.02.2020 11:33 ,,Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć artystycznych z technik plastycznych i rękodzieła w ramach Programu Aktywności Lokalnej w związku z realizacją projektu konkursowego „Miejski Ośrodek Rozwoju Społecznego” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (RPO WSL 2014-2020) Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 9.1.1 Wzmacnianie potencjału społeczno – zawodowego społeczności lokalnych – ZIT – Zadanie 1 – Działania lokalne.
19.02.2020 08:51 ZS.2411.1.2020 Usługa polegająca na organizacji i przeprowadzeniu terapii metodą Tomatisa dla maksymalnie 25 osób dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, organizowanej w ramach projektu „Tacy sami, bez ściany między nami” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego, Os Priorytetowa: IX. Włączenie społeczne, Działanie 9.1. Aktywna integracja, Poddziałanie: 9.1.6. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
17.02.2020 13:26 ZI.2410.2.2020 Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu
14.02.2020 10:20 ,,Usługa prowadzenia indywidualnej psychoterapii dla rodzin sprawujących zawodowo i niezawodowo pieczę zastępczą oraz dla spokrewnionych rodzin w związku z realizacją projektu konkursowego „Sosnowiec dla Rodziny” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (RPO WSL 2014-2020) Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.5. Rozwój usług społecznych.
14.02.2020 09:28 ZI.2410.1.2020 Zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu
13.02.2020 09:25 „Prowadzenie warsztatów edukacyjnych o charakterze eksperymentalnym z zakresu fizyki i chemii dla dzieci i młodzieży w ramach Programów Aktywności Lokalnej w związku z realizacją projektu konkursowego „Tacy sami, bez ściany miedzy nami” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (RPO WSL 2014-2020) Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – Zadanie 3 – Działania środowiskowe”
10.02.2020 15:51 ZS.2411.2.2020 Organizacja i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kategorii B dla młodzieży w wieku 18-25 lat, uczącej się w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym, w tym przebywającej w pieczy zastępczej i opuszczającej pieczę zastępczą, w ramach projektu konkursowego ,,Tacy sami, bez ściany między nami”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa IX, Włączenie społeczne, Działanie 9.1. Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.6. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym
10.02.2020 11:34 ZS.2411.3.2020 Organizacja i przeprowadzenie szkolenia pn. „Warsztaty – efektywny animator lokalny” w ramach projektu konkursowego „Aktywne Centrum-Szansa dla Nas!”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 9.1.1 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych - ZIT - Zadanie 3
22.01.2020 11:23 ,,Świadczenie usługi doradztwa prawnego dla osób fizycznych w Punktach Informacji Obywatelskiej (PIO) w ramach Programów Aktywności Lokalnej" w związku z realizacją projektu konkursowego „Tacy sami, bez ściany między nami” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (RPO WSL 2014-2020) Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – Zadanie 3 – Działania środowiskowe

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna