Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
21.01.2020 12:23 Prowadzenie warsztatów edukacyjnych o charakterze eksperymentalnym z zakresu fizyki i chemii dla dzieci i młodzieży w ramach Programów Aktywności Lokalnej w związku z realizacją projektu konkursowego „Tacy sami, bez ściany miedzy nami” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (RPO WSL 2014-2020) Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – Zadanie 3 – Działania środowiskowe
20.01.2020 09:57 Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć sportowych w ramach Programów Aktywności Lokalnej w związku z realizacją projektu konkursowego „Tacy sami, bez ściany między nami” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (RPO WSL 2014-2020) Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – Zadanie 3 – Działania środowiskowe
17.01.2020 12:00 Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć artystycznych z technik plastycznych i rękodzieła w ramach Programów Aktywności Lokalnej w związku z realizacją projektu konkursowego "Tacy sami, bez ściany między nami", realizowanego w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (RPO WSL 2014-2020)Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna Integracja, Poodziałanie 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - Zadanie 3 - Działania środowiskowe
11.12.2019 11:43 ZS.2410.1.468-469.2019 Zakup i dostawa mebli - 2 Zadania
06.12.2019 12:41 ZS.2410.1.458.2019 Zakup i dostawa mebli metalowych dla Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Sosnowcu
25.11.2019 14:27 ZS.2410.1.439.2019 Wykonanie oraz dostawa apeli dotyczących ,,Akcji Zima"
04.11.2019 10:52 ZS.2410.1.415.2019 Wykonanie oraz dostawa wizytówek
31.10.2019 11:51 ZS.2410.1.414.2019 Świadczenie usługi obejmującej: zaprojektowanie graficzne, wykonanie druku i dostarczenie materiałów promocyjnych wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu.
30.10.2019 15:02 ZS.2410.1.411.2019 Zapewnienie kompleksowej usługi w zakresie teleopieki dla łącznie 80 osób niesamodzielnych objętych wsparciem z podziałem na dwie grupy 40 osobowe w ramach projektu „SOS dla Seniora” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020” – postępowanie nr 2
17.10.2019 08:17 ZS.2410.1.379.2019 Świadczenie usługi obejmującej: zaprojektowanie graficzne, wykonanie druku i dostarczenie materiałów promocyjnych wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych w ramach projektów ,,SOS dla Seniora”, ,,Sosnowiec dla Rodziny” oraz ,,Samo - Dzielni! rozwój usług mieszkalnictwa wspomaganego w Sosnowcu”

poprzednia 2 3 4 5 6 7 8 następna